WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI

PROGRAM NAUCZANIA OBOWIĄZUJĄCY W TRAKCIE NAUKI 

CELE KSZTAŁCENIA

Praca nad tekstem

 Uczeń:

 1. analizuje tekst ze zrozumieniem;
 2. stosuje zasady wersyfikacji;
 3. świadomie używa swojego głosu i oddechu podczas mówienia tekstu;
 4. wypowiada różne rodzaje wiersza (np. sylabiczny, sylabotoniczny, toniczny, wolny);
 5. posługuje się prawidłowo dykcją, jest komunikatywny i wyrazisty.

Konstruowanie struktury postaci scenicznej

Uczeń:

 1. uaktywnia emocje konieczne do budowania roli;
 2. świadomie używa swego ciała, gestu, głosu i oddechu;
 3. gra rolę „poza tekstem”, nie wyłączając się podczas akcji;
 4. zapamiętuje i realizuje uwagi reżysera;
  5)
  stosuje różne style gry aktorskiej.

Praca z partnerem

Uczeń:

 1. prowadzi dialog w kontakcie z partnerem;
 2. stosuje techniki dialogu i prawdy scenicznej.

Realizacja postaci scenicznej w ruchu i przestrzeni

Uczeń:

 1. ma orientację w przestrzeni scenicznej;
 2. wykorzystuje rekwizyt;
 3. używa ruchu i gestu stosownych dla określonej epoki i stylu;
 4. swobodnie porusza się w kostiumie;
 5. samodzielnie konstruuje proste zdarzenia dramatyczne;
 6. stosuje techniki uczenia się tekstu na pamięć, techniki koncentracji i sposoby radzenia sobie z tremą.

CELE KSZTAŁCENIA

Elementy wiedzy o wierszu

Uczeń:

 1. rozróżnia i definiuje podstawowe pojęcia związane ze strukturą tekstu poetyckiego (np. wiersz biały i numeryczny, rodzaje wiersza numerycznego: sylabik, sylabotonik, tonik; średniówka, klauzula, przerzutnia, zestrój akcentowy, jednostki miary poszczególnych rodzajów wiersza, rodzaje stóp);
 2. posługuje się słownictwem specjalistycznym.

Warsztat

Uczeń:

 1. analizuje strukturę zadanego tekstu;
 2. przeprowadza analizę literacką;
 3. przeprowadza analizę aktorską tekstu, doprowadzając wszystkie intencje postaci do poziomu konkretu;
 4. wykorzystuje wszelkie elementy struktury wiersza, tworząc artystyczną interpretację tekstu;
 5. wykorzystuje intonacyjne i dynamiczne środki wyrazu artystycznego;
 6. w tekstach bardziej wieloznacznych sam stwarza odpowiedni kontekst okoliczności założonych, a na ich bazie formułuje dla podmiotu lirycznego zadanie główne, zgodnie z metodą Stanisławskiego;
 7. interpretuje tekst w oparciu o zasadę dialogu;
 8. opracowuje i przygotowuje jeden tekst poetycki w semestrze.

CELE KSZTAŁCENIA 

Warsztat

Uczeń:

 1. interpretuje tekst z zastosowaniem właściwych technik mowy, technik oddechowych i interpretacyjnych;
 2. posługuje się terminologią z zakresu techniki mowy, technik aktorskich, praktyki scenicznej, literatury;
 3. dokonuje selekcji i analizy utworu literackiego pod kątem jego scenicznej realizacji;
 4. stosuje techniki wypowiedzi scenicznej: frazuje, wykorzystuje pauzę, akcent, rytm, intonację, iloczas, wyrazistość, natężenie głosu, oddech, tempo;
 5. interpretuje z zachowaniem stylu epoki i gatunku literackiego;
 6. uwzględnia charakter postaci, ich wiek, styl języka, kontekst historyczny;
 7. interpretuje tekst w sposób poprawny technicznie i zgodny z założeniami reżysera lub autora tekstu;
 8. przygotowuje minimum jeden tekst w semestrze z uwzględnieniem literatury polskiej i światowej.

CELE KSZTAŁCENIA

Warsztat

Uczeń:

 1. przyjmuje prawidłową postawę ciała podczas mówienia i śpiewania, stosuje właściwy tor oddechowy (przeponowo-żebrowy);
 2. stosuje zasady higienicznego posługiwania się głosem;
 3. ma świadomość roli oddechu w fonacji, rozróżnia typy oddechów, rozumie zasady funkcjonowania narządów mowy (prawidłowo określa miejsce i sposób artykulacji głosek w mowie i śpiewie);
 4. jest świadomy roli słuchu w procesie tworzenia i kontroli głosu;
 5. jest świadomy wpływu stanu emocjonalnego i fizycznego na emitowany dźwięk, rozumie zagadnienia wydobycia i prowadzenia dźwięku, jego pozycji, intonacji, impostacji, wykorzystywania rezonatorów, wyrównywania rejestrów;
 6. stosuje heterogeniczne ćwiczenia wokalne odpowiednie dla swojego rodzaju głosu;
 7. kontroluje intonację dźwięku i samodzielnie dokonuje jej korekty;
 8. odczytuje tekst nutowy utworu i uczy się go zgodnie z zapisem;
 9. samodzielnie opracowuje łatwy utwór pod względem techniczno-wykonawczym; 
 10. dobiera do swoich możliwości wokalnych i wykonywanego repertuaru rodzaj wprawek przygotowujących aparat głosowy do występu; 
 11. stosuje w utworach dynamikę w ramach swoich możliwości głosowych; 
 12. operuje artykulacją (np. legato, non legato i staccato) w zakresie pozwalającym na stylowe wykonanie utworu, wykorzystując znajomość pojęć i terminów muzycznych interpretuje utwór zgodnie z jego treścią, charakterem oraz stylem epoki; 
 13. swobodnie operuje głosem, stosując różne techniki wokalne (np. kantylena, improwizacja, skat, melorecytacja, szept);
 14. operuje techniką wokalną, uwzględniając specyfikę fonetyki danego języka;
 15. stosuje techniki wykonawstwa musicalowego (belting, legit voice, mixed voice, microphone technics);
 16. w oparciu o repertuar o odpowiednim stopniu trudności koordynuje i doskonali wszystkie elementy techniki wokalnej w celu poszerzenia skali głosu.

CELE KSZTAŁCENIA

Piosenka aktorska – elementy wiedzy

Uczeń:

 1. posługuje się terminologią związaną z dziedzinami sztuki wykorzystywanymi w pracy twórczej – m.in. muzyką, literaturą, teatrem, tańcem;
 2. rozróżnia i charakteryzuje techniki aktorskie i wokalne;
 3. dokonuje selekcji repertuaru, uwzględniając jego styl, tło historyczne, kulturowe;
 4. definiuje i analizuje środki wyrazu artystycznego.

Warsztat

Uczeń:

 1. wykonuje utwór wokalny, realizując przy tym zadania aktorskie;
 2. realizuje utwory wokalne w różnych stylach muzycznych;
 3. improwizuje wokalnie i aktorsko na zadany temat;
 4. wykorzystuje techniczne możliwości teatru – oświetlenie, charakteryzację, rekwizyty, dekorację;
 5. wyszukuje i analizuje repertuar zgodnie ze swoimi predyspozycjami wokalnymi, wrażliwością i estetyką, bądź z uwzględnieniem założeń reżysera;
 6. dokonuje psychologicznej analizy postaci scenicznych i zdarzeń;
 7. buduje konsekwentnie postać sceniczną, uwzględniając m.in. jej charakter, wiek, epokę, język;
 8. współpracuje z osobami zaangażowanymi w występ sceniczny – reżyserem, akompaniatorem, choreografem, zespołem muzycznym, partnerami na scenie;
 9. przygotowuje i śpiewa minimum jedną piosenkę aktorską z polskiego repertuaru w trakcie semestru.

CELE KSZTAŁCENIA

Elementy wiedzy o muzyce w zakresie przedmiotu umuzykalnienie

Uczeń:

 1. poznaje notację muzyczną i elementy dzieła muzycznego: metrum, rytm, harmonię, budowę formalną utworów oraz określenia wykonawcze;
 2. poznaje elementy improwizacji wokalnej.

Warsztat

Uczeń:

 1. rozpoznaje, śpiewa i zapisuje interwały proste i złożone, odmiany gam, skale poza systemem dur-moll;
 2. analizuje melodię, powtarza ją głosem;
 3. analizuje tekst muzyczny w oparciu o opracowywane przykłady z literatury wokalnej ze zwróceniem uwagi na określenia wykonawcze;
 4. śpiewa ćwiczenia a vista jednogłosowe tonalne i o rozszerzonej tonalności, dwugłosowe i wielogłosowe w grupach (przygotowanych i a vista);
 5. zapisuje ze słuchu przebiegi melodyczno-rytmiczne;
 6. rozpoznaje i intonuje interwały harmoniczne, trójdźwięki i czterodźwięki;
 7. analizuje słuchowo wybrane przebiegi harmoniczne;
 8. koreluje wiedzę teoretyczną z działaniami praktycznymi w zakresie słuchania, zapamiętywania i zapisywania.

CELE KSZTAŁCENIA

Warsztat

Uczeń:

 1. posługuje się terminologią tańca klasycznego;
 2. operuje terminami związanymi z zakresem ruchu oraz elementami jego jakości: ustawienie ciała, poziom, kierunek, dynamika, przestrzeń;
 3. analizuje związek muzyki z ruchem;
 4. korzysta z różnych źródeł informacji propagujących literaturę baletową;
 5. ocenia wartości artystyczne realizacji scenicznych, opartych na technice tańca klasycznego;
 6. stosuje odpowiednie partie ćwiczeń rozgrzewających i przygotowujących ciało do realizacji zadań tanecznych;
 7. stosuje prawidłowe pozycje rąk i nóg oraz położenia ciała (épaulement, pozy);
 8. wykonuje przy drążku i na środku sali ćwiczenia z grupy: pliés, battements, zwrotów i obrotów (np. pirouettes, tours), formy ronds de jambe oraz treści ćwiczeń z zastosowaniem półpalców i łączników tanecznych (np. flic-flack, glissades, pas de bour-rées, pas tombé, pas chassé);
 9. wykonuje proste i złożone formy adagia tańca klasycznego;
 10. wykonuje różne formy allegro tańca klasycznego (małe, średnie, duże skoki) w ćwiczeniach i kombinacjach na środku sali;
 11. stosuje elementy jakości ruchu w funkcjonowaniu ciała, odpowiednie dla danego ćwiczenia i kombinacji;
 12. koordynuje pracę całego ciała w połączeniu z dyscypliną muzyczną, w tempie i charakterze odpowiednim dla poszczególnych ćwiczeń i kombinacji;
 13. realizuje krótkie formy choreograficzne, kładąc nacisk na ich interpretację oraz wyraz artystyczny;
 14. akceptuje intensywność wysiłku fizycznego oraz powtarzalność wykonywania poszczególnych ćwiczeń i kombinacji, niezbędną w realizacji zadań tanecznych.

CELE KSZTAŁCENIA

Warsztat
 
Uczeń:
 1. korzysta z różnych źródeł informacji na temat folkloru rodzimego oraz innych narodów, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki tanecznej;
 2. analizuje schematy i treści choreograficzne poszczególnych tańców;
 3. objaśnia genezę i strukturę ruchowo-taneczną danego tańca oraz związanych z nim charakterystycznych strojów i rekwizytów;
 4. operuje terminologią związaną z zakresem ruchu oraz jego elementami jakości: ustawienie ciała, poziom, kierunek, dynamika, przestrzeń;
 5. rozróżnia i definiuje elementy i figury poszczególnych tańców oraz ćwiczenia wspomagające ich naukę;
 6. tłumaczy zasadność ćwiczeń wspomagających i rozwijających motorykę ciała;
 7. stosuje odpowiednie partie ćwiczeń rozgrzewających, wspomagających i przygotowujących ciało do realizacji zadań tanecznych;
 8. stosuje elementy jakości ruchu w funkcjonowaniu ciała, odpowiednie dla danych ćwiczeń, elementów i figur tańca;
 9. wykonuje treści prostych i rozbudowanych ćwiczeń wspomagających naukę elementów i figur poszczególnych tańców;
 10. koordynuje pracę całego ciała w tańcu z: partnerką, partnerem, grupą, stosując odpowiednią technikę tańca i partnerowania;
 11. wykorzystuje techniki taneczne odpowiednio do stopnia trudności danego ćwiczenia, elementu i figury;
 12. realizuje zadania i treści choreograficzne danego tańca w formie właściwej dla jego stylu, charakteru i struktury muzycznej;
 13. łączy taniec ze śpiewem.

CELE KSZTAŁCENIA

Warsztat

Uczeń:

 1. posługuje się terminologią w zakresie partnerowania odpowiednią dla danej techniki tańca;
 2. operuje terminami związanymi z zakresem ruchu w duecie i grupie oraz jego elementami jakości: ustawienie ciała, poziom, kierunek, dynamika, przestrzeń;
 3. definiuje poszczególne elementy i pozy partnerowania, charakterystyczne dla danej techniki tańca, i określa ich stopień trudności;
 4. objaśnia czynności partnera i partnerki w duecie lub w grupie, analizuje treści prostych i rozbudowanych kombinacji oraz krótkich form choreograficznych w duecie i w grupie;
 5. stosuje odpowiednie ćwiczenia rozgrzewające, wspomagające i rozwijające motorykę ciała podporządkowaną technice partnerowania;
 6. wykonuje łączone w kombinacje i krótkie formy choreograficzne elementy partnerowania, np.: trzymanie w talii, trzymanie za jedną lub dwie ręce, kroki (pas) łączące i wiążące, zwroty, oprowadzenia, obroty, pirouettes;
 7. wykonuje łączone w kombinacje i formy choreograficzne pozy parterowe, niskie, średnie i górne z ich uniesieniami, podnoszeniami, przenoszeniami, padami, adekwatnymi do danej techniki tańca;
 8. wykonuje elementy małego, średniego i grand allegro w różnych technikach tańca;
 9. koordynuje pracę całego ciała odpowiednio dla realizacji zadań w parze lub grupie, w tempie i charakterze odpowiednim dla poszczególnych kombinacji i etiud tanecznych;
 10. stosuje elementy jakości ruchu niezbędne w funkcjonowaniu tancerza w duecie i grupie, odpowiednie dla danych elementów i póz techniki partnerowania;
 11. realizuje treści choreograficzne w duecie i grupie, kładąc nacisk na ich interpretację oraz wyraz artystyczny. podporządkowaną prawidłowej koordynacji: partnera, partnerki, grupy.

CELE KSZTAŁCENIA

Warsztat

Uczeń:

 1. przygotowuje swoje ciało do pracy, stosując ćwiczenia rozgrzewające;
 2. rozwija koordynację ruchową w ćwiczeniach i układach choreograficznych;
 3. wzmacnia i rozciąga poszczególne partie ciała (mięśnie), celem poszerzenia zakresu ruchu i podnoszenia poziomu wykonawczego;
 4. porusza się w przestrzeni sali i sceny, świadomie budując rysunki sceniczne w grupie;
 5. operuje oddechem celem połączenia tańca ze śpiewem;
 6. używa ekspresji i środków wyrazu scenicznego zgodnego z charakterem tańca;
 7. improwizuje w tańcu.

CELE KSZTAŁCENIA

Elementy wiedzy o stepie

Uczeń:

 1. posługuje się słownictwem specjalistycznym;
 2. opisuje genezę tańca stepowanego: wpływy rytmicznych tańców czarnych niewolników, inne tańce etniczne polegające na wystukiwaniu rytmu nogami, amerykańskie mieszanie się kultur i jego wpływ na step;
 3. zna literaturę muzyczną przeznaczoną do stepowania, muzyczne filmy wykorzystujące tę technikę tańca oraz jej wybitnych przedstawicieli.

Warsztat

Uczeń:

 1. powtarza poszczególne techniki stepu – uderzeniowe oraz kombinacje tradycyjne:
  a) jednouderzeniowe (step, brush, spunk, heel, scuf, toe, ball, stomp),
  b) dwuuderzeniowe (shuffle, scuffing, heeldrop, flap, ball-change),
  c) trójuderzeniowe (triole) w metrum parzystym i nieparzystym (walc),
  d) techniki 4- i 5-uderzeniowe (łączenie technik);
 2. łączy ruch taneczny w stepie z umiejętnościami z innych przedmiotów taneczno-baletowych:
  a) ćwiczenia w półobrocie,
  b) piruety w stepie – technika ambuate z wykorzystaniem dublowanych triol w obrocie,
  c) precyzyjne realizacje grup rytmicznych za pomocą technik uderzeniowych – glisady i slajdy (ślizgi);
 3. wykorzystuje kombinacje historyczne (np. shim-sham, grapevine, scratch, spotting, heel-drop);
 4. dobiera akompaniament spośród bogatego repertuaru dzieł scenicznych oraz muzyki z gatunku jazz i swing;
 5. wykorzystuje cechy współczesnej formy stepu w Stanach Zjednoczonych i w Europie:
  a) step tradycyjny z elementami tańca jazzowego i swingu,
  b) technika „knock” jako odrębny styl (taniec irlandzki),
  c) elementy czeczotki (jej wykorzystanie np. w parodii),
  d) technika „stomp” – taniec z wykorzystaniem perkusyjnych dźwięków przedmiotów codziennego użytku;
 6. kontroluje swoją prace nad formą – przed lustrem – bez lustra;
 7. improwizuje krótką etiudę taneczną do zadanej muzyki, twórczo wykorzystując rekwizyt i kostium;
 8. układa własną choreografię z wykorzystaniem poznanych i własnych kombinacji.

CELE KSZTAŁCENIA

Elementy wiedzy o teatrze muzycznym

Uczeń:

 1. rozpoznaje style i kierunki w sztuce i muzyce;
 2. formułuje cechy stylistyczne wybranych gatunków i form muzycznych, teatralnych i musicalowych;
 3. stosuje właściwą terminologię;
 4. charakteryzuje dokonania twórcze wybranych artystów i grup artystycznych;
 5. interpretuje utwór zgodnie z kanonem określonych reguł stylistycznych, kulturowych i językowych;
 6. tworzy wypowiedzi, prezentacje, formułuje sądy, ocenia zjawiska występujące w kulturze muzycznej i literackiej;
 7. rozpoznaje wybrane przykłady z literatury muzycznej różnych epok stylistycznych w kontekście wiedzy ogólnokulturowej;
 8. korzysta z różnych źródeł przy pozyskiwaniu materiałów źródłowych i formułowaniu wniosków (czytania recenzji muzycznej, oddziela warstwę informacyjną od opinii).

Współczesny teatr muzyczny

Uczeń:

 1. interpretuje czytane teksty oraz oglądane spektakle;
 2. formułuje poglądy na temat wydarzeń kulturalnych;
 3. omawia dokonania współczesnych twórców;
 4. aktualizuje wiedzę na temat najnowszych przedsięwzięć artystycznych.

CELE KSZTAŁCENIA

Elementy wiedzy o charakteryzacji

Uczeń:

 1. charakteryzuje ewolucję technik i form charakteryzacji;
 2. rozróżnia i definiuje podstawowe terminy związane ze sztuką charakteryzacji;
 3. opisuje podstawowe materiały i narzędzia używane do wykonania charakteryzacji;
 4. opracowuje projekt scenografa lub tworzy własne projekty.

Warsztat

Uczeń:

 1. komponuje charakteryzację twarzy i ciała, stosując poprawną konstrukcję, proporcje, właściwą formę oraz odpowiednią technikę;
 2. wybiera techniki charakteryzacji w zależności od uwarunkowań zewnętrznych;
 3. stosuje podstawowe techniki charakteryzacji: z użyciem szminek tłustych, farb wodnych, kremowych, zarostów, efektów specjalnych „3D”;
 4. różnicuje wyrazistość i intensywność charakteryzacji w zależności od rodzaju działań scenicznych i zadań aktorskich (teatr, film, telewizja, estrada);
 5. organizuje stanowisko pracy charakteryzatorskiej zgodnie z zasadami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

OPIS PRZEDMIOTU

CELE KSZTAŁCENIA

Elementy wiedzy

Uczeń:

 1. zna technikę elevator pitch
 2. zna składowe budowania wizerunku
 3. rozumie znaczenie mowy niewerbalnej
 4. poznaje sposoby wywierania wpływu na odbiorcę
 5. zna cele, strukturę i oczekiwania spotkań castingowych

Warsztat

 1. zwiększa samoświadomość dotyczącą słabych i mocnych stron własnego wizerunku
 2. wykorzystuje skutecznie mowę niewerbalną podczas castingów, którym swobodnie się posługuje
 3. spójnie prezentuje własną osobę podczas castingów

CELE KSZTAŁCENIA

Podstawy pracy na scenie

Uczeń:

 1. stosuje pojęcia używane w pracy na scenie (kulisa, horyzont, proscenium, sztankiet itd.)
 2. zna stanowiska pracy występujące w teatrze (inspicjent, rekwizytor, akustyk, sufler itd.)
 3. zna zasady dobrego zachowania w czasie trwania prób i  spektakli.
 4. zna zasady komunikacji i organizacji pracy z reżyserem, choreografem, dyrygentem itd.
 5. stosuje współczesne techniki sceniczne (mikrofony, mikroporty, odsłuchy itd.)

Warsztat

Uczeń:

 1. umiejętnie realizuje zadania stawiane przez reżysera w oparciu o umiejętności nabywane na zajęciach ze śpiewu, tańca i teatru
 2. potrafi samodzielnie zbudować wizerunek sceniczny odpowiadający wymaganiom reżysera
 3. sugeruje własne pomysły i rozwiązania sceniczne dopasowane do scenariusza
 4. odnajduje się w przestrzeni i scenografii zastosowanej w działaniach scenicznych
 5. przygotowuje własne koncepcje prezentacji powierzonych zadań
 6. uczestniczy w procesach twórczych spektakli, koncertów i recitali
 7. z łatwością posługuje się powierzonymi rekwizytami
 8. umiejętnie nawiązuje partnerowania sceniczne z pozostałymi osobami biorącymi udział w scenie
 9. zna zasady bezpieczeństwa i przestrzega zasad pracy na scenie, w kulisach i w pomieszczeniach przynależących do sceny
 10. potrafi radzić sobie z tremą i nie ulega emocjonalnemu poniesieniu
Powrót