WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI

PRZED EGZAMINEM

 1. Nie ma potrzeby przygotowywania własnego układu choreograficznego.
 2. Na egzamin ruchowy należy zgłosić się w kostiumie ćwiczebnym (przylegającym do ciała) i boso.
 3. Przed wejściem na salę należy rozgrzać się we własnym zakresie.
 4. Kandydat zobowiązany jest przygotować 2 utwory wokalne (na pamięć) prezentujące warunki i możliwości wokalne kandydata zróżnicowane w treści i nastroju.
 5. Utwory można wykonać w towarzystwie akompaniatora. Nuty należy dosłać wraz z dokumentami. Podkład muzyczny może również być na płycie CD lub innym nośniku (pendrive, telefon itp.)
 6. Kandydat zobowiązany jest przygotować wiersz oraz fragment prozy z pamięci.

ETAP I

Egzamin ruchowo-taneczny: 

 1. ocena prawidłowej budowa ciała,
 2. sprawdzenie koordynacji ruchowej, gibkości i rozciągnięcia,
 3. sprawdzenie poczucia rytmu 
 4. indywidualna etiuda ruchowo-rytmiczna, improwizacja,
 5. badanie pamięci ruchowej, krótki układu choreograficzny, 
 6. powtórzenie sekwencji ruchowo-rytmicznej.

Badanie predyspozycji wokalnych:

 1. słuch wysokościowy: powtarzanie głosem pojedynczych dźwięków granych na fortepianie w różnych rejestrach,
 2. pamięć muzyczna: powtarzanie głosem krótkiej melodii tonalnej (motyw dwutaktowy) zagranej jeden raz lub zagrany dwukrotnie jeżeli motyw jest bardziej skomplikowany,
 3. słuch harmoniczny: odtwarzanie głosem granych jednocześnie dwudźwięków (interwały) oraz trzy, cztero – dźwięków (akordy),
 4. poczucie rytmu: odtwarzanie za pomocą klaskania usłyszanego motywy melodyczno – rytmicznego, 
 5. wykonanie utworu wokalnego przygotowanego na egzamin. 

ETAP II

Egzamin praktyczny ze śpiewu:

Ocenie podlega:

 1. intonacja,
 2. barwa głosu,
 3. artykulacja,
 4. wyraz muzyczny,
 5. interpretacja utworów.

Sprawdzenie aparatu mowy oraz kultury słowa:

 1. prawidłowej budowy aparatu artykulacyjnego (dobry zgryz, zdrowe uzębienie), 
 2. podstawowych wiadomości z zakresu fonetyki polskiej,
 3. poprawności językowej w spontanicznych wypowiedziach,
 4. sprawności artykulacyjnej (wyraziste wymawianie),
 5. zdrowego, brzmiącego i nośnego głosu.

ETAP III

Egzamin aktorski

Podczas praktycznego egzaminu aktorskiego oceniana jest:

 1. interpretacja tekstów,
 2. zadane działania na przygotowanych przez kandydata tekstach, 
 3. zadane etiudy aktorskie. 

Na koniec egzaminu odbywa się rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca podstawy wiedzy o teatrze, literaturze, życiu kulturalnym w kraju oraz zainteresowaniach kandydata. 

ZAKOŃCZENIE EGZAMINU

 1. Na rok szkolny przyjmowanych jest 12 słuchaczy w systemie dziennym i 12 słuchaczy w systemie zaocznym.
 2. O przyjęciu do szkoły decyduje komisja egzaminacyjna, która ocenia kandydata na każdym etapie rekrutacji.
 3. Lista osób przyjętych na I rok Wydziału Wokalno-Aktorskiego Niepublicznej Policelnej Szkoły Muzycznej w Krakowie zostanie podana do wiadomości niezwłocznie po zakończeniu ostatniego egzaminu kwalifikacyjnego.
 4. Lista będzie miała kolejność punktową.
 5. Łącznie w trzech etapach kandydat może otrzymać 105 punktów (55 pkt – etap I, 30 pkt – etap II, 20 pkt – etap III).
 6. Osoby, które uzyskały pozytywny wynik egzaminu czyli minimum 70 pkt, a nie dostały się na listę przyjętych, tworzą listę rezerwową.
Wydział Wokalno-Aktorski
Powrót